Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår site. Genom att fortsätta använda vår hemsida accepterar du detta.

Läs mer
Walter Borg logo

Säljvillkor

Sälja på auktion med offentlig budgivning är ofta det mest förmånliga sättet att få rätt betalt för det man vill sälja. Att köpa och sälja på Walter Borg:s auktioner är förmånligt eftersom Walter Borg tillämpar lägsta möjliga avgifter både för köpare och säljare. Walter Borg värderar kostnadsfritt alla uppvisade föremål. De varor som skall säljas på auktion blir fackmässigt och utförligt presenterade för köparna på flera olika sätt vilket ökar chansen att finna rätt köpare till varje föremål. Visning för allmänheten sker under ett antal dagar före varje auktion. Visning och auktion äger rum i Walter Borg:s butik, Kungsgatan 57B i Stockholm på datum och tider som meddelas inför varje auktion. Auktionskatalog med beskrivning och bild på alla föremål läggs innan varje auktion ut på Walter Borg:s hemsida www.walterborg.se. Här återfinns även köp- och säljvillkor, auktionstider mm. Tryckt auktionskatalog skickas ut till alla dem som beställt katalog genom att betala i förskott. Katalogen finns även till salu i Walter Borg:s butik och på visningarna.

WALTER BORGS AUKTIONSÅTAGANDE 

Walter Borg åtager sig att på nedanstående villkor såsom kommissionär på auktion försälja av säljaren inlämnade föremål. Säljarens personliga uppgifter behandlas konfidentiellt och säljarens intressen skall på bästa sätt tillgodoses. Walter Borg har rätt att presentera och sälja inlämnat föremål i de lokaler och vid det auktionstillfälle som enligt Walter Borg bedömning ger bästa resultat eller som av annan anledning är lämpligast. Vid auktionsförsäljning av licensbelagda vapen åtar sig Walter Borg att sköta avregistrering av säljarens licenser hos polisen. Detta sker först efter auktionen och endast om vapnet har blivit sålt under auktionen. Walter Borg meddelar då polismyndigheten som handhar den aktuella licensen att vapnet är sålt och kan avregistreras från säljaren.

SÄLJARENS ANSVAR 

Säljaren ansvarar för att han har full och oinskränkt äganderätt till föremål som han lämnar till Walter Borg för försäljning. Om inlämnat föremål ägs av tredje person skall säljaren i skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet och på vilket sätt han äger att uppbära likvid för försäljningen. Walter Borg är ej skyldigt att utan särskild anledning kont-rollera säljarens behörighet att sälja inlämnade föremål. Säljaren är ansvarig för att föremål som inlämnas ej är behäftat med brist eller fel som säljaren har vetskap om och som kan utgöra en fara för användaren eller på annat sätt vara till avsevärd skada för köparen. Vid inlämning för försäljning av licensbelagt vapen skall säljaren bifoga gällande vapenlicens eller diarieförd hand-ling från polismyndighet där det framgår vem som är vapenlicensinnehavare.

INLÄMNING 

Vapen och föremål kan lämnas in hela året i Walter Borg:s butik. Inlämning kan även vid vissa tillfällen ske till Walter Borg:s ombud på andra platser i landet. Walter Borg ombud kan när det gäller större mängd föremål även göra hembesök och utföra kostnadsfria värderingar på plats. Vilka föremål som tas emot för försäljning på auktion beslutas av Walter Borg och meddelas normalt efter besiktning. Inga föremål får skickas till Walter Borg för inlämning förrän detta överenskommits. Transporter till och från säljaren sker alltid på säljarens risk och bekostnad om inte särskilt avtal träffats om annat. Överenskommelse om försäljning på auktion bekräftas först när ett skrivet avtal upprättats som skall undertecknas av både säljaren och Walter Borg. Om inte bevakningspris angivits i avtalet förutsätts att sådant ej önskas och om försäljningsavgifter ej specifice-rats förutsätts att Walter Borg normala avgifter överens-kommits. Walter Borg förbehåller sig rätten att ensidigt och utan rätt till ersättning till säljaren frånträda sig försäljningsuppdrag av visst föremål. Detta kan ske om tveksamhet uppkommer om föremålets äkthet eller om äganderätten till föremålet. Det kan också ske av andra orsaker som Walter Borg bedömer som väsentliga.

ÅTERKALLELSE AV UPPDRAG 

Återkallelse av försäljningsuppdrag eller anhållan om sådan återkallelse skall ske skriftligen. Säljaren äger inte i något fall rätt att utan särskilt medgivande från Walter Borg hämta tillbaks inlämnade föremål eller återkalla försäljningsuppdraget senare än 10 arbetsdagar före den planerade auktionsdagen. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget mer än 10 dagar före auktionen men efter det att föremålet presenterats i katalog på nätet eller i tryckt katalog skall han ersätta Walter Borg med ett belopp motsvarande den normala inropsavgiften på det angivna utropspriset. Om säljaren återkallar försäljningsuppdraget innan föremålet presenterats för allmänheten skall han alltid ersätta Walter Borg för kostnader för värdering, inskriv-ning och hantering av föremålen med ett belopp om 300:- per föremål.

ANSVAR FÖR INLÄMNADE FÖREMÅL 

Walter Borg håller inlämnade föremål försäkrade mot brand och skada och ansvarar för att de behandlas och förvaras på betryggande sätt. Walter Borg ansvar vid skada på inlämnade föremål begränsas till högst det belopp som utgörs av det inlämnade föremålets avtalade bevakningspris eller om sådant saknas till det av Walter Borg beräknade utropspriset. Walter Borg kan ej hållas ansvarigt för naturliga förändringar hos inlämnade föremål såsom blekning av mate-rial, sprickbildning i trä eller för småskador och slitage som uppkommer i samband med visning och nödvändig hantering av föremålen. Walter Borg ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.

KATALOG OCH VISNING 

Alla auktionsvaror presenteras både i tryckt katalog och på Internet. Walter Borg kan fritt avgöra hur inlämnade föremål skall beskrivas i text och bild. Utropspris för varje föremål fastställs av Walter Borg. Detta är endast avsett att utgöra en ungefärlig värdering som skall tjäna som vägledning för köpare. Det klubbade priset kan väsentligt komma att över- eller underskrida utropspriset. Alla fotografier och avbildningar av inlämnade föremål som Walter Borg gör får av Walter Borg oinskränkt användas även för ändamål som ej har samband med auktionsförsäljningen. Visning sker på det sätt och i de lokaler som Walter Borg finner lämpliga.

AVGIFTER VID FÖRSÄLJNING 

De avgifter som uppkommer för säljaren beräknas efter att slutpriset fastställts för varje föremål. Försäljningsavgiften är 18 % beräknad på det klubbade slutpriset. En fast avgift på 250:- tillkommer för varje licensvapen. Moms är inräknad i dessa avgifter.

BEVAKNINGSPRIS-ÅTERROPSAVGIFT 

Säljaren kan bestämma att ett inlämnat föremål ej får säljas under ett visst pris. Detta belopp skall vara angivet i försäljningsavtalet eller i senare underskrivet avtal och det måste även godkännas av Walter Borg. Detta bevakningspris måste alltid vara lägre än det utrops-pris som Walter Borg bestämmer för föremålet. Walter Borg bevakar att föremålet ej säljs under auktionen om inte budgivningen når upp till lägst bevakningspriset. Walter Borg har dock rätt att acceptera köpanbud under bevakningspriset under förutsättning att säljaren efter avdrag av försäljningsavgifter får lika mycket betalt som om försäljningen skett till överenskomna villkor till bevakningspriset. Om säljaren bestämmer ett bevakningspris och föremålet blir osålt därför att inget bud lämnats som varit högt nog så måste säljaren betala en återropsavgift. Om inget annat avtalats är återropsavgiften lika med den normala försäljnings-avgiften för föremålet beräknat på det under auktionen högst uppnådda budet. Återropsavgiften faktureras säljaren efter auktionen och måste betalas innan föremålet kan hämtas tillbaks. Osålt föremål skall avhämtas enligt vad som nedan sägs om osålt föremål.

REDOVISNING 

Inom 10 dagar efter auktionen skickas en preliminär redovisning till säljaren. Här framgår vad som sålts och vilka avgifter som beräknats. Definitiv och slutlig redovisning erhålles vid utbetalningen. Auktionsresultaten presenteras komplett med katalog-uppgifter på www.walterborg.se. En tryckt slutprislista med de klubbade slutpriserna finns tillgänglig i Walter Borg:s butik dagen efter auktionen.

UTBETALNING 

Utbetalning till säljaren görs ca 20 arbetsdagar efter auktionen under förutsättning att full betalning erhållits från köparen samt att ingen reklamation skett. Om säljaren har annan förfallen skuld till Walter Borg äger Walter Borg rätt kvitta sådan skuld före utbetalning till säljaren. Om tvist uppstått om äganderätt till inlämnat föremål så kan dröjsmål uppstå utan att Walter Borg skall anses som ansvarigt för sådant dröjsmål. Om köparen vid tidpunkten för Walter Borg utbetalning till säljaren ej erlagt full betalning för inropat föremål, eller om reklamation har skett, skall Walter Borg skriftligen meddela säljaren detta. Walter Borg avvaktar därefter säljarens instruktioner i ärendet och har ingen skyldighet att vidtaga åtgärder mot köparen utan att detta överenskommes med säljaren. Om ingen ny överenskommelse träffas med säljaren om obetalda föremål så kan Walter Borg om man så önskar betrakta föremålet som osålt.

OSÅLT FÖREMÅL 

Säljare är skyldig att själv underrätta sig om auktionsresultatet om han icke skulle nås av det meddelande som normalt skickas från Walter Borg. Inlämnat föremål blir osålt om inga bud lämnas under auktionen eller om budgivningen inte når upp till säljarens bevakningspris. Om säljaren har förfallen skuld till Walter Borg äger Walter Borg rätt att innehålla osålda föremål som säkerhet för säljarens betalning av sådan skuld. Osålt föremål skall, om inget annat avtalas med Walter Borg, avhämtas av säljaren inom 30 dagar från auktionsdatum eller från det datum då Walter Borg sänt skriftligt meddelande om ärendet till säljaren. För osålt föremål som ej avhämtats inom föreskriven tid debiteras förvaringsavgift med 100:-/vecka för de 10 första veckorna. Osålt föremål som ej avhämtats inom tre månader kan om inget annat överenskommits omförsäljas av Walter Borg. Denna omförsäljning sker på villkor som fastställs av Walter Borg på för Walter Borg bästa sätt att få ersättning för samtligafordringar som Walter Borg har på säljaren. Walter Borg ombesörjer befordran till säljaren endast efter särskild överenskommelse. Transporter till och från säljaren sker alltid på säljarens risk och bekostnad om inte särskilt avtal träffats om annat.

ANSVAR FÖR FEL 

Om Walter Borg gentemot köpare blir ansvarigt för fel i sålda föremål har Walter Borg rätt att kräva ersättning av säljaren motsvarande den ersättning som Walter Borg kan ha utgivit till köparen med anledning av felet. Säljaren skall vara införstådd med de villkor som Walter Borg tillämpar mot köpare vid auktioner.

TVIST 

Tvist angående dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige. Ansvarsbefrielse åberopas enligt gängse praxis för Force Majeure